Uprzejmie informujemy, że nasza Spółka przetwarza dane osobowe.

Osobom których dane przetwarzamy przysługuje szereg praw, w tym m.in. prawo do:
– uzyskania potwierdzenia czy dane osoby są przetwarzane,
– sprostowania danych
– usunięcia danych
– ograniczenia przetwarzania
– przenoszenia danych
– wniesienia sprzeciwu
– wniesienia skargi do organu

W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z administratorem w drodze elektronicznej na adres: mcalpine@mcalpine.pl lub pocztą na adres siedziby Spółki.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wezwanie, Spółka może poprosić o przekazanie dodatkowych informacji do potwierdzenia tożsamości osoby.

Informujemy, że wykonanie przez Państwa powyższych praw, w tym prawo do uzyskania pierwszej kopii danych jest, co do zasady, wolne od opłat. Za dalsze kopie Spółka pobiera opłatę w kwocie 15,00 zł za dane wydane na nośniku elektronicznym lub 1,00 zł za każdą stronę kserokopii.

Zasady obsługi praw osób opisane zostały w Załączniku nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych.