Regulamin Konkursu „Typuj wynik meczu Polska vs Austria – Euro 2024”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest McAlpine Polska, z siedzibą w Karpinie ul. Białostocka 7, Karpin, 05-252 Dąbrówka, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook ani z nim związany.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 4. Konkurs trwa od 21.06.2024 r. od godz. 14:00 do 21.06.2024 r. do 18:00

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca konto na Facebooku oraz zamieszkująca na terenie Polski.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi krewni.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

§3. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu McAlpine Polska wpisać typowany wynik meczu Polska vs Austria, który odbędzie się podczas Euro 2024.
 2. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z typowanym wynikiem.
 3. Komentarze mogą być dodawane do 21.06.2024 r., godz. 18:00.

§4. Wyłanianie zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi, Organizator wylosuje jednego zwycięzcę.
 2. Wynik losowania zostanie ogłoszony na profilu McAlpine Polska w dniu 24.06.2024r.

§5. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw dwóch kufli z logo McAlpine.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.
 3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną na Facebooku w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez zwycięzcę adres.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest McAlpine Polska.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przekazania nagrody.
 3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej na adres z siedzibą w Karpinie ul. Białostocka 7, Karpin, 05-252 Dąbrówka lub adres mailowy aleksandra.olszanska@mcalpine.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych uczestników.

§8. Zwolnienie z odpowiedzialności Facebooka

 1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację, przebieg oraz roszczenia wynikające z konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu zwalniają Facebooka z odpowiedzialności w związku z konkursem.

Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.

McAlpine Polska